logo
0
0 €

Pogoji poslovanja

1. Splošne določbe

Ti poslovni in reklamacijski pogoji urejajo pravice in obveznosti pogodbenih strank iz kupoprodajne pogodbe, sklenjene med prodajalcem, ki je Origos Group, sro, s sedežem na Za školou I. 398/1, 911 05 Zamarovce, matična številka: 51861852, vpisana v komercialni register Okrožnega sodišča Trenčín, oddelek: številka objave 36852/R (v nadaljevanju »prodajalec«) in kupec, katerega predmet je nakup in prodaja blaga na spletnem mestu prodajalčeve e-trgovine, osebna prodaja.

Kontaktni podatki prodajalca:

Origos Group, s.r.o., s sedežem na naslovu Za školou I. 398/1, 911 05 Zamarovce,                                                                         

Matična številka: 51861852,                                                                                                                                     

vpisano v Poslovni register Okrožnega sodišča v Trenčinu,

Oddelek: številka objave 36852 /R                   

Davčna številka: 212081566

 

ID za DDV: SK2120815664 v skladu s §4

Elektronski naslov: slovenia@origos.eu

Nadzorni organ:

Slovaški trgovinski inšpekcijski organ (SOI)

Inšpektorat slovaške trgovinske inšpekcije s sedežem v Trenčinu za regijo Trenčin

Hurbanova 59, Trenčin

Oddelek za tehnični pregled izdelkov in varstvo potrošnikov

Telefon: 032/6400 109, faks: 032/6400 108, e-pošta: tn@soi.sk

1.1. Ti poslovni in reklamacijski pogoji, veljavni na dan sklenitve kupoprodajne pogodbe, so sestavni del kupoprodajne pogodbe. V primeru, da prodajalec in kupec skleneta pisno kupoprodajno pogodbo, v kateri se dogovorita o pogojih, ki odstopajo od teh pogojev, imajo določbe kupoprodajne pogodbe prednost pred temi pogoji. Tako dogovorjeni pogoji ne smejo biti v nasprotju z drugimi zakonskimi predpisi (skrajšanje roka vračila, garancijski rok ipd.)

 

 

1.2. Za namene teh pogojev dodatna (naknadna) pogodba pomeni pogodbo, po kateri kupec pridobi blago ali storitev, povezana s predmetom kupoprodajne pogodbe, če je blago dobavljeno in storitev opravljena iz strani prodajalca oz. tretje osebe po skupnem dogovoru.

1.3. Nakupna cena blaga, prikazana na katerem koli spletnem mestu e-trgovine, ki jo upravlja prodajalec, vključuje tudi davek na dodano vrednost v znesku, ki ga določa veljavna zakonodaja Slovaške republike* in ne vključuje cene za prevoz blaga ali drugih neobveznih storitev. Vse akcije veljajo do razprodaje zalog, razen če je za določen izdelek navedeno drugače.

1.4. Prodajalec si pridržuje pravico, da kadar koli prilagodi ceno blaga, ki je navedena na katerem koli spletnem mestu za e-trgovino, ki jo upravlja prodajalec. Sprememba cene blaga ne velja za kupoprodajne pogodbe, sklenjene pred spremembo cene, ne glede na to, da blago še ni bilo dostavljeno.

1.5. V primeru, da prodajalec ne spoštuje svojih obveznosti po veljavni zakonodaji Slovaške republike ali Evropskih skupnosti ali po teh pogojih, lahko kupec svojo pravico do prodajalca uveljavlja preko pristojnega sodišča.

2. Način sklenitve kupoprodajne pogodbe

2.1. Predlog za sklenitev kupoprodajne pogodbe kupec pošlje prodajalcu v obliki izpolnjenega in poslanega obrazca na spletni strani prodajalca, ki je poslal predlog za sklenitev kupoprodajne pogodbe, katere predmet je prenos lastništva blaga, ki ga je izbral kupec, po prodajni ceni in pod pogoji določenimi v tem naročilu (v nadaljevanju le kot "naročilo").

2.2. Ko je naročilo oddano bo kupec na svoj elektronski naslov prejel samodejno izvedeno obvestilo o prejemu naročila v elektronski sistem prodajalca (v nadaljevanju »potrdilo o dostavi naročila«). Po potrebi lahko vse ostale podatke v zvezi z njegovim naročilom pošljemo na e-naslov kupca.

2.3. Potrdilo o dostavi vsebuje podatek, da je naročilo oddano prodajalcu, vendar ni potrditev sprejema predloga za sklenitev kupoprodajne pogodbe.

2.4. Prodajalec bo nato na e-poštni naslov kupca poslal informacijo o tem, ali je bilo kupčevo naročilo sprejeto (v nadaljevanju "sprejem naročila"). Prevzem naročila vsebuje podatke o imenu in specifikaciji blaga, katerega prodaja je predmet kupoprodajne pogodbe, kot tudi podatke o ceni blaga in/ali drugih storitev, podatke o predvidenem roku dostave, naziv in podatke o kraju dostave blaga ter podatke o morebitni ceni, pogojih, načinu in datumu prevoza blaga do dogovorjenega kraja dostave blaga za kupca, podatke o prodajalcu (poslovno ime, sedež, ID številko, davčno številko v poslovnem registru itd.) ali druge potrebne podatke.

2.5. Kupoprodajna pogodba se sklene tako, da se kupcu izroči potrditev sprejema naročila v elektronski ali pisni obliki.

2.6. Pred oddajo naročila je prodajalec kupca na jasen, nedvoumen, razumljiv in nenadomestljiv način seznanil s predpogodbenimi podatki glede reklamacije, plačila, poslovanja, prevoza in drugih pogojev tako, da:

a) ga je obvestil o glavnih značilnostih blaga ali o naravi storitve v obsegu, ki je primeren za uporabljeno komunikacijsko sredstvo, na ustrezni strani e-trgovine prodajalca,

b) ga je obvestil o trgovskem imenu in sedežu prodajalca na ustrezni podstrani prodajalčeve e-trgovine in v čl. 1 teh pogojev poslovanja in reklamacije, ki se nahajajo na ustrezni podstrani e-trgovine prodajalca,

c) mu je posredoval telefonsko številko prodajalca in druge podatke, ki so pomembni za stik kupca s prodajalcem, zlasti njegov elektronski naslov in številko faksa, da ju je obvestil na ustrezni podstrani prodajalčeve e-trgovine v čl. 1 teh poslovnih in reklamacijskih pogojih, ki se nahajajo na ustrezni podstrani e-trgovine prodajalca

d) mu je posredoval naslov prodajalca, kam lahko kupec vloži reklamacijo blaga ali storitev, v čl. 1 teh poslovnih in reklamacijskih pogojih, ki se nahajajo na ustrezni podstrani e-trgovine prodajalca,

(e) ga je obvestil o skupni ceni blaga ali storitev, vključno z davkom na dodano vrednost in vsemi drugimi davki ali, glede na naravo blaga ali storitev, cene ni mogoče razumno določiti vnaprej, način njenega izračuna, kot tudi prevozne, dostavne, poštne in druge stroške in pristojbine, ali če teh stroškov in pristojbin ni mogoče vnaprej določiti glede dejstva, da jih bo kupec dolžan plačati, je o tem obvestil prodajalca na ustrezni strani e-trgovine prodajalca,

f) ga je obvestil o plačilnih pogojih, pogojih dostave, roku, v katerem se prodajalec zavezuje, da bo blago dostavil ali opravil storitev, informacije o postopkih za prijavo in obravnavanje reklamacij, pritožb in predlogov v ustreznih členih teh poslovnih in reklamacijskih pogojih na ustrezni podstrani e-trgovine prodajalca,

g) ga je seznanil s podatki o pravici kupca do odstopa od kupoprodajne pogodbe, o pogojih, roku in postopku za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe, v čl. 10 teh poslovnih in reklamacijskih pogojih, ki se nahajajo na ustrezni podstrani e-trgovine prodajalca,

h) ga je obvestil o predložitvi obrazca za odstop od kupoprodajne pogodbe v čl. 10 in v prilogi teh pogojev poslovanja, ki se nahajajo na ustrezni podstrani e-trgovine prodajalca; je prodajalec navedel tudi obrazec za odstop od kupoprodajne pogodbe v prilogi teh poslovnih in reklamacijskih pogojih, ki se nahajajo na ustrezni podstrani prodajalčeve e-trgovine,

i) mu je posredoval podatek, da če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, nosi stroške, povezane z vračilom blaga prodajalcu po 10. odst. 3 zakona št. 102/2014 Zb. o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga ali opravljanju storitev na podlagi pogodbe na daljavo ali pogodbe, sklenjene izven prostorov prodajalca, in o spremembi nekaterih zakonov (v nadaljnjem besedilu: Zakon o varstvu potrošnikov pri prodaji na daljavo), in če je odstopa od kupoprodajne pogodbe stroške vračila blaga, ki ga zaradi svoje narave ni mogoče vrniti po pošti, naveden v čl. 10 teh poslovnih in reklamacijskih pogojih, ki se nahajajo na ustrezni podstrani e-trgovine prodajalca,

j) ga je seznanil o obveznosti  kupca, da prodajalcu plača ceno za dejansko opravljeno storitev v skladu z 10. odst. 5. Zakona o varstvu potrošnikov pri prodaji na daljavo, če kupec odstopi od pogodbe o storitvi, potem ko je prodajalcu dal izrecno soglasje v skladu s 4. odst. 6. Zakona o varstvu potrošnikov pri prodaji na daljavo iz čl. 10 teh poslovnih in reklamacijskih pogojih, ki se nahajajo na ustrezni podstrani e-trgovine prodajalca,

k) ga je obvestil o okoliščinah, v katerih kupec izgubi pravico do odstopa od pogodbe iz čl. 10 teh poslovnih in reklamacijskih pogojih, ki se nahajajo na ustrezni podstrani e-trgovine prodajalca,

l) ga je obvestil o navodilih o odgovornosti prodajalca za napake na blagu ali storitvah po odst. 622. in 623. člen civilnega zakonika iz čl. 8 teh pogojev poslovanja in reklamacije, ki se nahajajo na ustrezni podstrani e-trgovine prodajalca,

m)  mu je posredoval informacije o obstoju in podrobnostih garancije, ki jo zagotovi proizvajalec ali prodajalec v skladu s strožjimi načeli od tistih, določenih v čl. § 502 Civilnega zakonika, ter informacije o obstoju in pogojih podpore in storitev, opravljenih kupcu po prodaji blaga ali storitev, če je taka podpora zagotovljena na ustrezni strani e- trgovine in čl. 9 teh poslovnih in reklamacijskih pogojih, ki se nahajajo na ustrezni strani e-trgovine prodajalca,

n) mu je posredoval informacije o obstoju ustreznih kodeksov ravnanja, ki se jih je prodajalec zavezal spoštovati, in način, kako se lahko kupec z njimi seznani ali pridobi njihovo besedilo na ustrezni strani e-trgovine prodajalca,

o) ga je obvestil o trajanju pogodbe v primeru pogodbe za določen čas; v primeru pogodbe, sklenjene za nedoločen čas ali v primeru pogodbe, za katero se njena veljavnost avtomatsko podaljša, je na ustrezni strani e-trgovine in v teh poslovnih in reklamacijskih pogojih posredoval tudi podatke o pogojih odpovedi od pogodbe, in pogojih, ki se nahajajo na ustrezni podstrani e-trgovine prodajalca,

p) ga je obvestil o minimalnem trajanju kupčevih obveznosti, ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe, če kupoprodajna pogodba takšno obveznost za kupca predvideva, na ustrezni strani kataloga e-trgovine in v teh poslovnih in reklamacijskih pogojih, ki se nahajajo na ustrezni podstrani e-trgovine prodajalca,

q) ga je obvestil o obveznosti kupca, da plača predujem ali zagotovi drugo finančno zavarovanje na zahtevo prodajalca in pogoje, ki veljajo za njegovo zagotovitev, če kupna pogodba za kupca predvideva takšno obveznost na ustrezni strani kataloga e-trgovine in v teh poslovnih in reklamacijskih pogojih, ki se nahajajo na ustrezni podstrani prodajalčeve e-trgovine,

r) ga je obvestil o funkcionalnosti, vključno z veljavnimi tehničnimi zaščitnimi ukrepi za zaščito elektronske vsebine, če je to primerno, na ustrezni strani prodajalčeve e-trgovine ter v teh poslovnih in reklamacijskih pogojih, ki se nahajajo na ustrezni podstrani e-trgovine prodajalca,

s) ga je obvestil o združljivosti elektronske vsebine s strojno in programsko opremo, za katero prodajalec pozna ali upravičeno pričakuje, da bo izvedel, če je to primerno, na ustrezni strani e-trgovine prodajalca in v teh poslovnih in reklamacijskih pogojih, ki se nahajajo na ustrezni podstrani e-trgovine prodajalca,

t) ga je obvestil o možnostih in pogojih izvensodnega reševanja sporov prek sistema ADR, če se je prodajalec zavezal uporabljati ta sistem, na ustrezni strani prodajalčeve e-trgovine in v teh pogojih, ki se nahajajo na ustrezni podstrani prodajalčeve e-trgovine,

u) ga je obvestil o dejanjih, potrebnih za sklenitev kupoprodajne pogodbe na način, da je ta potrebna dejanja opisal v teh poslovnih in reklamacijskih pogojih, ki se nahajajo na ustrezni podstrani e-trgovine prodajalca,

v) ga je obvetsil, da bo kupoprodajna pogodba shranjena v elektronski obliki pri prodajalcu in je kupcu na voljo, potem ko jo kupec pisno zahteva na ustrezni strani e-trgovine in v teh pogojih, ki se nahajajo na ustrezni podstra e- trgovine prodajalca,

w) ga e sesnanil s tem da za sklenitev pogodbe je ponujen slovaški jezik,  na ustrezni  strani prodajalčeve e-trgovine ter v teh poslovnih in reklamacijskih pogojih, ki se nahajajo na ustrezni podstrani prodajalčeve e-trgovine.

2.7. Če prodajalec ni izpolnil obveznosti obveščanja o plačilu dodatnih pristojbin ali drugih stroškov po točki 2.6. črka e) v teh teh poslovnih in reklamacijskih pogojih oziroma stroške vračila blaga v skladu s točko 2.6. črka i) teh pogojev, kupec ni dolžan plačati teh dodatnih stroškov ali pristojbin.

3. Pravice in obveznosti prodajalca

3.1. Prodajalec je dolžan:

 

a) na podlagi naročila, potrjenega s prevzemom, kupcu dostaviti blago v dogovorjeni količini, kakovosti in roku ter ga zapakirati ali opremiti za prevoz na način, ki je potreben za njegovo ohranitev in zaščito,

 

b) zagotoviti, da je dostavljeno blago v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi Slovaške republike,

 

c) takoj po sklenitvi kupoprodajne pogodbe, vendar najkasneje skupaj z dobavo blaga, kupcu posredovati potrdilo o sklenitvi kupoprodajne pogodbe na trajnem nosilcu podatkov, na primer po elektronski pošti. Potrdilo mora vsebovati vse podatke iz točke 2.6. vključno z obrazcem za odstop.

 

d) najkasneje skupaj z blagom v pisni ali elektronski obliki izročiti kupcu vse dokumente, potrebne za prevzem in uporabo blaga ter druge dokumente, predpisane z veljavnimi pravnimi predpisi Slovaške republike (navodila v slovaškem jeziku, garancijski list, dobavnica, davčni dokument).

3.2. Prodajalec ima pravico do pravilnega in pravočasnega plačila kupnine od kupca za dostavljeno blago.

 

3.3. Če prodajalec zaradi razprodaje zalog ali nedobavljivosti blaga kupcu ne more dostaviti blaga v roku, dogovorjenem v kupoprodajni pogodbi oziroma določenem s temi pogoji oziroma po dogovorjeni kupnini, je prodajalec dolžan ponuditi kupcu nadomestilo ali odstop od kupoprodajne pogodbe (preklic naročila). Kupec lahko odstopi od kupoprodajne pogodbe ali prekliče naročilo po elektronski pošti. V primeru, da je kupec že plačal kupnino ali njen del, bo prodajalec vrnil že plačano kupnino ali njen del v 14 dneh od dneva dostave elektronske pošte o odstopu od kupoprodajne pogodbe oz. preklica naročila, na kupčev transakcijski račun, razen če se stranki dogovorita drugače. Če kupec ne sprejme nadomestila, ki ga je ponudil prodajalec, ali odstopi od kupoprodajne pogodbe v razumnem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe in če je kupec že plačal kupnino ali njen del, prodajalec je dolžan vrniti že plačano kupnino ali njen del v roku 14 dni od dneva dostave odstopa od kupoprodajne pogodbe kupcu.

4. Pravice in obveznosti kupca

4.1. Prodajalec je kupca obvestil, da del naročila je obveznost plačila cene.

 

4.2. Kupec je dolžan:

 

a) prevzet naročeno in dostavljeno blago,

 

b) plačati prodajalcu dogovorjeno kupnino v dogovorjenem roku, vključno s stroški dostave blaga,

 

c) na dobavnici s svojim podpisom ali s podpisom pooblaščene osebe potrdi prejem blaga.

 

4.3. Kupec ima pravico do dostave blaga v količini, kakovosti, datumu in kraju, o katerem se dogovorita stranki.

5. Dobavni in plačilni pogoji

 

5.1. Običajna dobavljivost blaga z datumom odpreme je za vsak izdelek navedena na spletni strani e-trgovine.

 

5.2. Če se prodajalec in kupec v kupoprodajni pogodbi ne dogovorita drugače, je prodajalec dolžan blago izročiti kupcu takoj, najkasneje v 30 dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe. Če prodajalec v roku iz prvega stavka ne izpolni svoje obveznosti izročitve blaga, ga kupec pozove, da blago izroči v naknadnem razumnem roku, ki ga je določil. Če prodajalec artikla ne dostavi niti v tem naknadnem razumnem roku, ima kupec pravico odstopiti od pogodbe.

 

5.3. Prodajalec ima pravico pozvati kupca k prevzemu blaga še pred iztekom roka dobave blaga, dogovorjenega v kupoprodajni pogodbi.

 

5.4. Prikaz blaga na kateri koli spletni strani za e-trgovine, ki jo upravlja prodajalec, je samo za ilustracijo. Prikaz barvnih odtenkov je med drugim odvisen od kakovosti uporabljenega monitorja oziroma druge naprave, ki jo uporabljate.

 

5.5. Kupec je dolžan prevzeti blago na kraju, ki je prodajalec ali njegov zastopnik, pooblaščen za dostavo blaga in kupec, dogovorjen v kupoprodajni pogodbi ali drugače v času pred dostavo blaga (v nadaljnjem besedilu "Kraj"). Kupec je dolžan prevzeti blago v časovnem razponu, ki ga je prodajalec ali njegov zastopnik, pooblaščen za dostavo blaga in kupec, dogovorjen v kupoprodajni pogodbi ali drugače v času pred dobavo blaga (v nadaljevanju "Časovni razpon"). ).

 

5.6. Če prodajalec blago dostavi kupcu na Kraj in v roku, je kupec dolžan blago prevzeti osebno oziroma zagotoviti, da blago prevzame oseba, ki je pooblaščena za prevzem blaga in podpiše dokument o plačilu kupnine ter dobavi in ​​dostavi blaga. Tretja oseba, ki je pooblaščena za prevzem blaga, je dolžna pokazati prodajalcu kopijo prevzema naročila. Blago se šteje za dostavljeno in prevzeto v trenutku izročitve blaga kupcu. Dostava blaga kupcu pomeni dostavo blaga dogovorjeno mesto, njegov prevzem s strani kupca ali tretje osebe, ki jo pooblasti kupec, in podpis dokumenta o plačilu kupnine ter dobavo in dostavo blaga s strani kupca ali tretje osebe pooblaščene s strani kupca.

 

5.7. Če je treba dobavo blaga ponoviti zaradi kupčeve odsotnosti na dodgovorjenem mestu in v roku ali če kupec blaga ne prevzame brez predhodnega pisnega odstopa od kupoprodajne pogodbe v roku 7 dni po poteku roka, je prodajalec upravičen do odškodnine v višini dejanskih stroškov poskusa neuspešne dostave blaga na dogovorjeno mesto.

 

5.8. Kupec ima pravico do pregleda pošiljke, torej blaga in njegove embalaže takoj po dostavi v prisotnosti zastopnika prodajalca. V primeru ugotovitve napake na blagu in/ali v primeru, da pošiljka ni popolna (manjše število kosov blaga ali manjka naročeno blago), je kupec dolžan narediti zapisnik o obsegu in narave napake, katerega pravilnost potrjuje prodajalec. Obseg poškodbe ali delne izgube vsebine pošiljke je treba takoj navesti. Kupec je dolžan dovoliti zastopniku prodajalca, da se osebno in fizično prepriča o obsegu škode, preden napiše zapisnik o škodi. Nadaljnje ravnanje s poškodovano pošiljko mora potekati v skladu z navodili zastopnika prodajalca. Na podlagi take evidence, ki jo dostavi prodajalcu, lahko kupec naknadno zavrne prevzem dostavljenega blaga z napako ali potrdi dobavo blaga z napako in naknadno v skladu s čl. 8 teh poslovnih in reklamacijskih pogojev za vložitev reklamacije za napake na blagu pri prodajalcu ali pooblaščeni osebi. V primeru, da kupec zavrne prevzem dostavljenega blaga z napako, vse razumne stroške, ki nastanejo zaradi vračila blaga prodajalcu, krije prodajalec.

5.9. Kupec je upravičen v primeru, da blago ni dobavljeno s strani prodajalca v roku iz točke 5.2. teh pogojev, da odstopi od kupoprodajne pogodbe in je prodajalec dolžan kupcu vrniti že vplačani del kupnine v roku 14 dni od vročitve odstopa od kupoprodajne pogodbe z brezgotovinskim nakazilom na kupčev bančni račun, ki ga je navedel kupec.

6. Nabavna cena

 

6.1. Kupnina za blago, dogovorjena v kupoprodajni pogodbi med prodajalcem in kupcem, je navedena v prevzemu naročila (v nadaljevanju »kupnina«). Če je kupnina navedena v potrditvi naročila višja od cene za enako blago, ki je navedena v ponudbi e-trgovine ob oddaji naročila kupcu, bo prodajalec kupcu posredoval elektronsko sporočilo z obvestilom o ponudbi, nova kupnina v drugem znesku, nova kupoprodajna pogodba, ki jo mora kupec za sklenitev veljavne kupoprodajne pogodbe izrecno potrditi po elektronski pošti ali pisno.

 

6.2. Kupec je dolžan plačati prodajalcu kupnino, vključno s stroški dostave blaga v gotovini oziroma s plačilno kartico ob osebnem prevzemu blaga, gotovino po povzetju na kraju dostave blaga, brezgotovinsko nakazilo na račun prodajalca, ki je naveden na spletni strani prodajalca pred prevzemom blaga ali plačilo preko plačilnega prevoda GO PAY (takojšnje plačilo, kartično plačilo , plačilo z bančnim nakazilom). Odobren in reguliran s strani Narodne banke Slovaške. Številka pooblastila ODB-8835-5 / 2012. Kupec lahko izkoristi tudi možnost potrošniškega obročnega kredita – več informacij dobite tukaj.

 

6.3. V primeru, da kupec prodajalcu plača kupnino z bančnim nakazilom, se za dan plačila šteje dan, ko je bila celotna kupnina knjižena na račun prodajalca.

 

6.4. Kupec je dolžan plačati prodajalcu kupnino za dogovorjeno blago v roku, določenem v kupoprodajni pogodbi, vendar najkasneje ob prevzemu blaga.

 

6.5. V primeru, da kupec do dobave blaga na dogovorjeno mesto prodajalcu ne plača celotne kupnine in se stranki nista dogovorili za plačilo kupnine za blago v obrokih, ima prodajalec pravico zavrniti dostavo.

 

6.6. Stroški, povezani z montažo blaga, niso vključeni v kupnino in prodajalec teh storitev kupcu ni dolžan zagotoviti.

 

7. Pridobitev lastništva in prenos tveganja poškodbe blaga

 

7.1. S prevzemom blaga na dogovorjenem mestu preide lastništvo blaga na kupca.

 

7.2. Tveganje poškodbe blaga preide na kupca v trenutku, ko kupec ali tretja oseba, ki jo pooblasti kupec, prevzame blago od prodajalca ali njegovega zastopnika, pooblaščenega za dostavo blaga, ali če tega ne stori pravočasno, v trenutku, ko prodajalec kupcu dovoli razpolaganje z blagom in ga kupec ne bo prevzel.

8. Reklamacijski postopek (odgovornost za napake, garancija, reklamacije)

Opozorilo

Pri menjavi ali vračilu nerabljenega blaga je treba upoštevati naslednje pogoje: blago mora biti nepoškodovano, ne sme biti rabljeno, mora biti popolno, blago ne sme imeti odstranjene, dostaviti pravilno izpolnjen obrazec za vračilo in reklamacijo skupaj z originalnim dokazilom o plačilu za blago, ki nam ga pošljete, ni mogoče poslati po povzetju!

 

8.1. V primeru napake, ki jo je mogoče odpraviti, ima kupec pravico, da jo odstrani brezplačno, pravočasno in pravilno. Prodajalec je dolžan napako odpraviti brez nepotrebnega odlašanja.

 

8.2. Kupec lahko namesto odprave napake zahteva zamenjavo blaga ali, če se napaka nanaša samo na del blaga, zamenjavo dela, če prodajalec zaradi cene blaga nima nesorazmernih stroškov, ali resnost okvare.

 

8.3. Namesto da bi odpravil napako, lahko prodajalec vedno zamenja blago z napako s popolnim, če to kupcu ne povzroča resnih težav.

 

8.4. V primeru napake na blagu, ki je ni mogoče odstraniti in ki preprečuje, da bi se blago pravilno uporabljalo kot blago brez napake, ima kupec pravico zamenjati blago oziroma ima pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe. Enake pravice pripadajo kupcu v primeru odpravljivih napak, če pa kupec blaga ne more pravilno uporabljati zaradi ponovitve napake po popravilu ali zaradi večjega števila napak.

 

8.5. V primeru drugih nepopravljivih napak je kupec upravičen do primernega popusta na ceno blaga.

8.6. Prodajalec je kupca poučil o njegovih pravicah, ki izhajajo iz določb 622. člen Civilnega zakonika (točke 8.1. do 8.3. teh poslovnih in reklamacijskih pogojev) in pravice, ki izhajajo iz določb čl. § 623 Civilnega zakonika (točke 8.4. do 8.5. teh pogojev poslovanja in reklamacije) z objavo teh pogojev poslovanja in reklamacije na ustrezni podstrani prodajalčeve e-trgovine in jih je imel kupec možnost prebrati pred oddajo naročila.

 

8.7. Prodajalec odgovarja za napake na blagu v skladu z veljavnimi predpisi Slovaške republike, kupec pa je dolžan vložiti reklamacijo pri prodajalcu ali pooblaščeni osebi. Podatki o določenih osebah in servisnih mestih za garancijski in pogarancijski servis so navedeni na hrbtni strani garancijskega lista ali pa jih bo prodajalec kupcu na zahtevo posredoval po telefonu ali e-pošti.

 

8.8. Za obravnavanje reklamacij velja veljaven reklamacijski postopek prodajalca, tj. čl. 8 teh pogojev poslovanja in reklamacije. Kupec je bil ustrezno seznanjen s postopkom reklamacije in seznanjen s pogoji in načinom uveljavljanja blaga, vključno s podatki o tem, kje je mogoče reklamirati ter o izvedbi garancijskih popravil v skladu s čl. § 18 odst. 1 zakona št. 250/2007 Z. od o varstvu potrošnikov in o spremembi Zakona Slovaškega narodnega sveta št. 372/1990 zb. o prekrških s spremembami (v nadaljnjem besedilu: Zakon) v obdobju pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe z objavo teh pogojev na ustrezni podstrani prodajalčeve e-trgovine in jih je imel kupec možnost prebrati pred pošiljanjem naročila.

8.9. Reklamacijski postopek velja za blago, ki ga kupec kupi od prodajalca v obliki e-trgovine na spletni strani e-trgovine prodajalca.

 

8.10. Kupec ima pravico uveljavljati od prodajalca napake na blagu, ki se nanašajo samo na blago, ki kaže napake, za katere je odgovoren proizvajalec, dobavitelj ali prodajalec, je zajeto v garanciji in je bilo kupljeno od prodajalca.

 

8.11. Če se na blagu pokažejo napake, ima kupec pravico vložiti reklamacijo v prostorih prodajalca v skladu s čl. § 18 odst. 2. zakona z dostavo blaga v prodajalčeve prostore in izročitvijo prodajalcu izjavo o volji kupca, da uveljavlja svojo pravico iz 8.1. do 8.5. teh pogojev poslovanja in reklamacije (v nadaljnjem besedilu »Obvestilo o reklamaciji«), npr. v obliki izpolnjenega reklamacijskega obrazca, ki se nahaja na ustrezni podstrani e-trgovine prodajalca. Prodajalec priporoča zavarovanje blaga ob pošiljanju v reklamacijo. Prodajalec ne sprejema plačila po povzetju. Kupec je dolžan v obvestilu o reklamaciji resnično navesti vse zahtevane podatke, zlasti natančno navesti vrsto in obseg napake na blagu; kupec navede tudi, katere njegove pravice iz 2. odst. Uporabljata se člena 622 in 633 civilnega zakonika. Kupec ima pravico do reklamacije pri osebi, ki jo je proizvajalec blaga pooblastil za izvajanje garancijskih popravil (v nadaljnjem besedilu »pooblaščena oseba«). Seznam določenih oseb je naveden v garancijskem listu ali pa ga bo prodajalec na njegovo zahtevo poslal kupcu.

 

8.12. Reklamacijski postopek v zvezi z blagom, ki se lahko dostavi prodajalcu, se začne z dnem, ko so kumulativno izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

 

a) dostava obvestila o reklamaciji prodajalcu,

 

b) izročitev zahtevanega blaga od kupca prodajalcu ali določeni osebi,

 

c) dostavo dostopnih kod, gesel itd. prodajalcu za reklamirano blago, če so ti podatki potrebni za pravilno obravnavo reklamacije;

8.13. Če je predmet reklamacije blago, ki ga ni mogoče objektivno dostaviti prodajalcu ali ki je trajno nameščeno, kupec poleg tega izpolnjuje pogoje iz točke 8.12 (a). a) in c) teh reklamacijskih in poslovnih pogojev, je dolžan zagotoviti vse potrebno sodelovanje za pregled reklamiranega blaga s strani prodajalca ali tretje osebe, ki jo določi prodajalec. Postopek reklamacije blaga, ki ga prodajalcu ni mogoče objektivno izročiti ali ki je trajno nameščeno, se začne z dnem, ko je bilo blago pregledano v skladu s prvim stavkom. Če pa prodajalec ali tretja oseba, ki jo on določi, kljub potrebnemu sodelovanju kupca ne zagotovi pregleda v razumnem roku, vendar najkasneje v 10 dneh od vročitve obvestila prodajalcu, se postopek reklamacije začne teči z dnem dostave obvestila prodajalcu.

 

8.14. Prodajalec ali pooblaščena oseba bo kupcu izdala potrdilo o reklamaciji blaga v ustrezni obliki, ki jo izbere prodajalec, npr. v obliki elektronskega sporočila ali pisno, v katerem je dolžan natančno navesti uveljavljane napake na blagu in potrošnika še enkrat obvestiti o njegovih pravicah iz točke 8.1. do 8.3. teh poslovnih in reklamacijskih pogojev (določbe § 622 Civilnega zakonika) in pravic iz točke 8.4. do 8.5. teh poslovnih in reklamacijskih pogojev (določbe 623. člena civilnega zakonika). Če je reklamacija vložena prek komunikacije na daljavo, je prodajalec dolžan kupcu nemudoma dostaviti potrditev reklamacije; če potrdila ni mogoče dostaviti takoj, ga je treba dostaviti brez nepotrebnega odlašanja, vendar najkasneje skupaj z dokazilom o reklamaciji; Potrdila o reklamaciji ni treba dostaviti, če ima kupec možnost trditev na drug način dokazati.

8.15. Kupec se lahko odloči, katera od njegovih pravic v skladu s čl. § 622 in odst. Uporablja se 623. člen civilnega zakonika, ki je hkrati dolžan prodajalcu nemudoma posredovati informacije o svoji odločitvi. Na podlagi odločitve kupca, katera od njegovih pravic v skladu s čl. § 622 in odst. 623. člen Civilnega zakonika uporablja prodajalec ali pooblaščena oseba, ki je dolžna določiti način obravnavanja reklamacije po čl. § 2 pismo m) zakona takoj, v zahtevnejših primerih v 3 dneh od začetka reklamacijskega postopka, v utemeljenih primerih, zlasti če je potrebna kompleksna tehnična ocena stanja blaga najkasneje v 30 dneh od začetka postopka. pritožbenega postopka. Po določitvi načina obravnavanja reklamacije bo prodajalec oziroma pooblaščena oseba reklamacijo obravnavala nemudoma, v utemeljenih primerih pa je reklamacijo mogoče rešiti naknadno. Vendar pa reševanje reklamacije ne sme trajati dlje kot 30 dni od dneva pritožbe. Po izteku roka za obravnavo reklamacije ima potrošnik pravico odstopiti od pogodbe oziroma ima pravico zamenjati blago za novo blago.

8.16. Če kupec uveljavlja reklamacijo blaga v prvih 12 mesecih od sklenitve kupoprodajne pogodbe, lahko prodajalec zavrne reklamacijo le na podlagi strokovnega mnenja ali mnenja pooblaščene, priglašene ali pooblaščene osebe. (v nadaljevanju »strokovna ocena blaga«). Ne glede na rezultat strokovne ocene prodajalec od kupca ne sme zahtevati povračila stroškov strokovne ocene blaga ali drugih stroškov v zvezi s strokovno oceno blaga.

 

8.17. Če kupec uveljavlja reklamacijo blaga po 12 mesecih od sklenitve kupoprodajne pogodbe in jo je prodajalec zavrnil, mora oseba, ki je reklamacijo obravnavala, v dokumentu o obravnavi reklamacije navesti, komu lahko kupec blago pošlje v strokovne namene - ocena. Če kupec pošlje blago v strokovno oceno določeni osebi, določeni v dokumentu o obravnavi reklamacije, stroške strokovne ocene blaga, kot tudi vse druge s tem povezane smotrno nastale stroške, nosi prodajalec ne glede na rezultat strokovne ocene. Če kupec s strokovno oceno dokaže odgovornost prodajalca za reklamirano napako blaga, lahko ponovno vloži reklamacijo; garancijski rok ne poteče v času strokovne ocene blaga. Prodajalec je dolžan kupcu v 14 dneh od dneva vnovične reklamacije povrniti vse stroške, ki so nastali zaradi strokovne ocene blaga, ter vse s tem povezane namensko nastale stroške. Ponovno vloženega zahtevka ni mogoče zavrniti.

 

8.18. Kupec nima pravice uveljavljati pravice do odgovornosti za napake, o katerih ga je prodajalec obvestil ob sklenitvi pogodbe, oziroma s katerimi mora glede na okoliščine, v katerih je bila sklenjena kupoprodajna pogodba, biti seznanjen.

 

8.19. Prodajalec si pridržuje pravico do zamenjave blaga z napako z drugim popolnim blagom z enakimi ali boljšimi tehničnimi parametri, če to kupcu ne povzroča resnih težav.

8.20. Prodajalec ne odgovarja za napake na blagu:

 

a) če kupec do izteka garancijske dobe blaga ni uveljavil svoje pravice glede odgovornosti prodajalca za napako na blagu,

 

b) če je napaka blaga mehanska poškodba blaga, ki jo povzroči kupec,

 

c) če je napaka blaga nastala zaradi uporabe blaga v pogojih, ki z intenzivnostjo, vlago, kemičnimi in mehanskimi vplivi ne ustrezajo naravnemu okolju blaga,

 

d) če je napaka na blagu nastala zaradi nepravilnega ravnanja, servisiranja ali zanemarjanja nege blaga,

 

e) če je napaka na blagu nastala zaradi poškodbe blaga zaradi prekomerne teže ali uporabe v nasprotju s pogoji, določenimi v dokumentaciji ali splošnih načelih normalne uporabe blaga,

 

f) če je napaka blaga nastala zaradi poškodbe blaga zaradi neizogibnih in/ali nepredvidljivih dogodkov,

 

g) če je napaka na blagu nastala zaradi poškodbe blaga z nenamernim uničenjem

h) če je napaka na blagu nastala zaradi nestrokovnega posega, poškodb zaradi vode, požara, statične ali atmosferske elektrike ali druge višje sile,

 

(i) če je napaka na blagu nastala zaradi posega v blago s strani nepooblaščene osebe.

Če pošiljka ni popolna, oz. v primeru očitne napake, ki jo je kupec lahko odkril s pregledom pošiljke ob dostavi blaga in o kateri v skladu s točko 5.8 ni obvestil zastopnika prodajalca teh reklamacijskih in poslovnih pogojev bodo kasnejše tovrstne reklamacije sprejete le, če kupec dokaže, da so bile uveljavljane napake na blagu že v času, ko ga je kupec prejel.

 

8.21. Prodajalec je dolžan obravnavati reklamacijo in ustaviti postopek reklamacije na enega od naslednjih načinov:

 

a) s predajo popravljenega blaga,

 

b) menjava blaga,

 

c) vračilo kupnine blaga,

 

d) s plačilom primernega popusta na ceno blaga,

 

e) pisna zahteva za prevzem izvedbe, ki jo je določil prodajalec,

 

f) z obrazloženo zavrnitvijo zahtevka za blago.

8.22. Prodajalec je dolžan kupcu izdati pisni dokument o načinu ugotavljanja obravnavanja reklamacije in obravnavanja reklamacije najkasneje v 30 dneh od dneva reklamacije osebno, preko pošte, kurirske ali dostavne službe. O rezultatu obravnavanja reklamacije bo prodajalec kupca obvestil po telefonu ali e-pošti takoj po zaključku reklamacijskega postopka, hkrati pa bo skupaj z blagom oz. dokazilo o obravnavanju reklamacije dostavljeno po e-pošti.

 

8.23. Garancijski rok je 24 mesecev od dneva dobave blaga, razen če je za posamezne primere določen drugačen garancijski rok. Odposlani izdelki športne prehrane, hrana v darilnih košarah in živalska krma imajo minimalni rok uporabnosti več kot 2 meseca pred iztekom roka uporabnosti, v primeru krajšega roka uporabnosti prodajalec kontaktira s kupcem po telefonu ali e-pošti in pošiljka je poslana samo s privolitvijo kupca.

 

8.24. Garancijski rok se podaljša za čas, v katerem kupec blaga ni mogel uporabljati zaradi garancijskega popravila blaga.

 

8.25. V primeru zamenjave blaga za novo bo kupec prejel dokument, v katerem so navedeni podatki o menjavi blaga, morebitne nadaljnje reklamacije pa se uveljavljajo na podlagi kupoprodajne pogodbe in tega reklamacijskega dokumenta. V primeru zamenjave blaga za novo blago začne garancijski rok ponovno teči od prejema novega blaga, vendar le za novo blago.

 

8.26. Glede popravljive napake se reklamacija rešuje glede na odločitev kupca po točki 8.15. te reklamacije in pogoje poslovanja, kot sledi:

 

(a) prodajalec zagotovi, da je napaka odpravljena; ali

 

(b) prodajalec zamenja blago z napako.

8.27. V primeru popravljive napake kupec ne navede, v skladu z odstavkom 8.15. teh reklamacijskih in poslovnih pogojev, kako naj bi reklamacijo želel obravnavati, bo prodajalec obravnaval reklamacijo tako, da bo napako odpravil.

 

8.28. V primeru napake, ki je ni mogoče odpraviti, ali posamezne ponavljajoče se popravljive napake ali več različnih popravljivih napak, ki preprečujejo, da bi se blago pravilno uporabljalo brez napake, bo prodajalec obravnaval, odvisno od kupčeve odločitve iz 8.15. teh reklamacijskih in poslovnih pogojev, reklamacijo na naslednji način:

 

(a) z zamenjavo blaga za drugo funkcionalno blago enakih tehničnih parametrov, oz

 

b) v primeru, da prodajalec blaga ne more zamenjati za drugega, bo reklamacijo rešil z vračilom kupnine za blago.

8.29. V primeru napake, ki je ni mogoče odpraviti, ali napake, ki jo je mogoče odpraviti večkrat, ali več različnih popravljivih napak, ki onemogočajo pravilno in brezhibno uporabo blaga, kupec takoj ne navede,  v skladu s točko 8.15. teh reklamacijskih in poslovnih pogojev, kako naj bo reklamacija obravnavana, bo prodajalec reklamacijo obravnaval z zamenjavo blaga za drugo funkcionalno blago enakih tehničnih parametrov.

 

8.30. Reševanje reklamacije se nanaša samo na napake, navedene v poročilu o reklamaciji in v potrditvi reklamacije blaga v skladu s točko 8.14. te reklamacije in pogoje poslovanja.

 

8.31. Za namene reklamacije se kot ponavljajoča se popravljiva napaka šteje več kot dvakratna pojava ene popravljive napake.

 

8.32. Za namene reklamacije se šteje, da se pojavljanje več kot treh različnih popravljivih napak hkrati šteje za večje število različnih popravljivih napak.

 

8.33. Pravica kupca do vložitve reklamacije zaradi napake na blagu je potem, ko je uveljavil svojo pravico in od prodajalca zahteval odpravo napake na blagu po 8.1. teh reklamacijskih in poslovnih pogojev zaužitih in ne glede na rezultat reklamacije ni več upravičen do večkratne reklamacije za isto edinstveno napako (ne napako iste vrste).

 

8.34. Določbe čl. 8 teh reklamacijskih in poslovnih pogojev izrecno ne veljajo za subjekte, ki ne izpolnjujejo opredelitve potrošnika iz čl. § 2 pismo a) zakona.

 

9. Osebni podatki in njihova varstvo

 

9.1. Pogodbeni stranki sta se dogovorili, da je kupec, če je fizična oseba, dolžan posredovati prodajalcu njegovo ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, vključno s poštno številko, telefonsko številko in elektronskim naslovom.

 

9.2. Pogodbeni stranki sta se dogovorili, da je kupec, če je pravna oseba, dolžan sporočiti prodajalcu svoje poslovno ime, sedež, vključno s poštno številko, identifikacijsko številko, telefonsko številko in elektronskim naslovom.

 

9.3. Kupec lahko posredovane osebne podatke kadarkoli preveri in spremeni, kot tudi prekliče registracijo po prijavi na spletno stran e-trgovine v predelku »Osebni meni«.

 

9.4. Prodajalec kupca obvešča, da v skladu s čl. § 10 odst. 3 črka b) zakona št. 122/2013 Zb. o varstvu osebnih podatkov in o spremembi nekaterih spremenjenih zakonov (v nadaljevanju ZnOOÚ) bo prodajalec kot upravljavec, osebne podatke kupca obdeloval v postopku sklenitve kupoprodajne pogodbe brez njegove privolitve kot posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo. Obdelavo kupčevih osebnih podatkov bo izvajal prodajalec v predpogodbenih razmerjih s kupcem in je obdelava osebnih podatkov kupca nujna za izvedbo kupoprodajne pogodbe, v kateri kupec nastopa kot ena od strank.

 

9.5. Kupec lahko s potrditvijo ustreznega polja pred oddajo naročila izrazi svoje soglasje v skladu s čl. § 11 odst. 1 zakona, da prodajalec obdeluje in hrani svoje osebne podatke, zlasti zgoraj navedene in/ali ki so nujni pri prodajalčevih dejavnostih v zvezi s pošiljanjem informacij o novih izdelkih, popustih in akcijah na ponujeno blago ter jih obdeluje v vseh svojih informacijskih sistemih, ki se nanašajo na pošiljanje informacij o novih izdelkih, popustih in akcijah na ponujeno blago.

 

9.6. Prodajalec se zavezuje, da bo z osebnimi podatki kupca ravnal in razpolagal v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi Slovaške republike.

 

9.7. Prodajalec izjavlja, da v skladu s čl. § 6 odst. 2 črka c) ZnOOÚ bo osebne podatke zbiral izključno za namene, navedene v teh pogojih poslovanja in reklamacije.

 

9.8. Prodajalec izjavlja, da bo za namene, ki niso navedeni v teh pogojih, osebne podatke vedno zbiral ločeno s privolitvijo kupca in hkrati zagotavljal, da se ti osebni podatki obdelujejo in uporabljajo izključno na način, primeren za namen, za katerega je bila zbrana, jih združiti z osebnimi podatki, pridobljenimi za namen izpolnitve kupoprodajne pogodbe.

9.9. Kupec daje prodajalcu soglasje v skladu s točko 9.5 teh reklamacijskih in poslovnih pogojev za določen čas do izpolnitve namena obdelave kupčevih osebnih podatkov. Prodajalec bo zagotovil takojšnje uničenje osebnih podatkov kupca o izpolnitvi namena obdelave. Kupec lahko soglasje za obdelavo osebnih podatkov kadarkoli pisno prekliče. Soglasje poteče v roku 1 meseca od vročitve preklica soglasja s strani kupca prodajalcu.

 

9.10. Pred oddajo naročila bo kupec pozvan, da s potrditvijo polja pred pošiljanjem naročila potrdi, da ga je prodajalec dovolj, razumljivo in nenadomestljivo obvestil:

 

(a) njihove identifikacijske podatke, ki so navedeni v členu 1. te pogoje poslovanja in reklamacije,

 

b) identifikacijski podatki tretje osebe, to je podjetje, ki naročeno blago dostavi kupcu na način, da so ti podatki navedeni v prevzemu,

 

c) namen obdelave osebnih podatkov, ki je sklenitev kupoprodajne pogodbe med prodajalcem in kupcem,

 

d) da bo obdeloval osebne podatke kupca v obsegu imena in priimka, naslova stalnega prebivališča vključno s poštno številko, telefonsko številko in e-poštnim naslovom, če je kupec fizična oseba in v obsegu poslovnega imena, sedež vključno s poštno številko, identifikacijsko številko, telefonsko številko in elektronskim naslovom, če je kupec pravna oseba,

 

e) da je kupec dolžan posredovati zahtevane osebne podatke,

9.11. Prodajalec izjavlja, da bo osebne podatke obdeloval v skladu z dobro moralo in bo ravnal na način, ki ne bo v nasprotju z ZnOOÚ ali drugimi splošno zavezujočimi pravnimi predpisi, niti se jim ne bo izogibal. Prodajalec izjavlja, da ne bo uveljavljal ali pogojeval privolitve zadevne osebe z grožnjo, da bo zavrnil pogodbeno razmerje, storitev, blago ali obveznost, ki je bila naložena prodajalcu.

9.12. Kupec ima pravico od prodajalca zahtevati:

 

a) potrditev, ali se osebni podatki o njem obdelujejo ali ne,

 

b) namen obdelave osebnih podatkov,

 

(c) v splošno razumljivi obliki informacije o obdelavi njegovih osebnih podatkov v informacijskem sistemu in o njihovem statusu v obsegu:

identifikacijski podatki prodajalca in zastopnika prodajalca, če je imenovan,

identifikacijski podatki posrednika; to ne velja, če prodajalec pri pridobivanju osebnih podatkov ne ravna v skladu z § 8 ZnOOÚ,

 

d) v splošno razumljivi obliki natančne podatke o viru, iz katerega je pridobil svoje osebne podatke za obdelavo,

 

e) kopijo njegovih osebnih podatkov, ki so predmet obdelave, v splošno razumljivi obliki,

(f) dodatne informacije, ki so ob upoštevanju vseh okoliščin in pogojev obdelave osebnih podatkov potrebne, da kupec zagotovi svoje pravice in interese, zaščitene z zakonom, zlasti:

navodilo o prostovoljnosti ali obveznosti posredovanja zahtevanih osebnih podatkov; če prodajalec pridobi kupčeve osebne podatke na podlagi kupčeve privolitve v skladu z 11. čl. ZnOOÚ, ga obvesti tudi o veljavnosti privolitve, in če kupčeva obveznost posredovanja osebnih podatkov izhaja iz neposredno izvršljivega pravno zavezujočega akta. Evropske unije, mednarodne pogodbe, ki zavezuje Slovaško republiko ali, prodajalec obvesti kupca o pravni podlagi, ki mu nalaga to obveznost, in ga obvesti o posledicah zavrnitve posredovanja osebnih podatkov,

podatke o tretjih osebah, če je pričakovano ali očitno, da jim bodo osebni podatki posredovani,

krog prejemnikov, če je predvideno ali očitno, da jim bodo osebni podatki na voljo,

oblika razkritja, če se bodo osebni podatki razkrili,

tretje države, če je predvideno ali jasno, da bodo osebni podatki preneseni v te države,

 

g) popravek njegovih napačnih, nepopolnih ali zastarelih osebnih podatkov, ki so predmet obdelave,

 

(h) uničenje njegovih osebnih podatkov, če je bil namen njihove obdelave izpolnjen; če se obdelujejo uradni dokumenti, ki vsebujejo osebne podatke, lahko zahteva njihovo vrnitev,

 

i) likvidacijo njegovih osebnih podatkov, ki so predmet obdelave, če je prišlo do kršitve ZnOOÚ ali drugega veljavnega pravnega predpisa Slovaške republike.

Naročite se na newsletter

Nikoli več ne zamudite novic iz Origos sveta.